Nl  |  Fr |  En

You are here

Project

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Nationaal project:
  Belgium
  Korte beschrijving

  Vanuit diverse overheden komen groene uitdagingen op ons af. Zo zijn er bijvoorbeeld de nieuwe normen op gebied van energie en milieu. Deze worden mee geïnspireerd door de Europese 20-20-20 doelstellingen. Tegen 2020 wordt er binnen Europa gestreefd naar:

  20% minder uitstoot van broeikasgassen
  20% minder verbruik van energie
  20% meer energie afkomstig uit duurzame bronnen.

  De bouwsector is een belangrijke partner om deze doelstellingen mee te helpen realiseren. Zowel in het geval van nieuwbouw (bv. passiefhuizen), als in het geval van renovatie (gevelisolatie, warmtepompen, hoogrendementsketels, …) kan de bouwsector zijn steentje bijdragen.

  Daarnaast is er is de bekommernis op het vlak van innovatie en duurzaamheid én de daaruitvolgende vergroening van de bouwberoepen en van de bouwsector in het algemeen. Reeds van bij de conceptuele ontwikkeling van woningen en gebouwen zullen er nieuwe technieken en methodes gehanteerd worden.

  De vertaling van deze evoluties in aangepast vakmanschap en de hiermee gepaard gaande kwalificaties, kortom omscholing, vormt misschien wel de grootste uitdaging. Het is dan ook van belang om als sector, nu reeds, deze “vergroening” als een volwaardig onderdeel te integreren in het sectoraal opleidingsplan. Zeker vanuit het besef dat deze evolutie - meerdere prognoses tonen dit aan - zal bijdragen tot een sterke toename van het aantal arbeidskrachten. Zo bereiden we ons vandaag voor op de realiteit van morgen.

   

  Build up skills Belgium

  Wat?

  De Europese overheid lanceerde een oproep gericht naar de verschillende lidstaten om een project op te zetten. Doel: ervoor zorgen dat alle bouwvakarbeiders de nodige kwalificaties hebben om tegen 2020 bestaande gebouwen te renoveren en nieuwe gebouwen op te richten die voldoen aan de nieuwe eisen.  

   

  Wie?

  Op Belgisch niveau is hier op gereageerd. In de stuurgroep zetelen naarst fvb-ffc Constructiv eveneens het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (wtcb), de Vlaamse Overheid (VEA) en de Waalse Overheid (SPW). Binnen dit project zullen heel wat partners betrokken worden zoals de Brusselse overheid, opleidingscentra, beroepsfederaties, relevante sectorfondsen

   

  Build up skills Belgium

  Het project Build Up Skills Belgium richt zich dus op het op peil brengen van het competentieniveau van die bouwvakarbeiders die geconfronteerd worden met nieuwe technieken in verband met het oprichten en renoveren van gebouwen.

  Dit project bestaat uit 3 grote blokken.

  1. Inventaris van de huidige stand van zaken (“national status quo”). Er zal beschreven worden wat de actuele stand van zaken is in verband met de 2020 doelstellingen, en hoe deze bereikt zullen worden.

   

  1. Creatie van een nationaal platform van belanghebbenden. Dit tweede blok bestaat uit het samenbrengen van belanghebbenden. In het kader van dit project worden de sociale partners als centrale partijen beschouwd. De lijst van belanghebbenden wordt aangevuld met de verschillende regionale overheidsdiensten die actief zijn op het vlak van energie (Vlaanderen: VEA; IBGE/BIM: Brussel; Wallonië: SPW). Daarnaast worden ook de verschillende opleidingspartners (VDAB, Forem, Bruxelles-Formation, Syntra, IFAPME, EFPME, BRC,  …) betrokken. Vervolgens kunnen de verschillende betrokken beroepsfederaties die actief zijn op het vlak van hernieuwbare energie en energie efficiëntie betrokken worden.

   

  1. Uitwerking van een stappenplan (“roadmap”) dat er voor zorgt dat er voldoende goed opgeleide arbeiders zijn in België om de 2020-doelstellingen te bereiken. Dit stappenplan dient gedragen te worden door de belanghebbenden.

   

  In een volgende fase zal er ondersteuning komen voor concrete kwalificatie schema’s op basis van de stappenplannen naar 2020 met geïdentificeerde noden en prioriteiten.

  Project coordinator
  fvb-ffc Constructiv
  Contact
  Mr Kristof Van Roy
  Email